Stadgar

Fastställda vid årsmötet 18 maj 2010

§1 Namn

Sällskapets namn är HomanSällskapet. 

§2 Ändamål

Sällskapet är en ideell sammanslutning med syfte att främja kunskapen om Johan Kristian Homan och dennes liv. Johan Kristian Homan är huvudperson i böcker av Jan Mårtenson. 

Sällskapet har till ändamål:  

·      att anordna sammankomster m.m. för spridande av kunskapen om Homan 
att stimulera och främja forskning inom detta intresseområde

·      att utge ett Medlemsblad med tips och upplysningar inom deckargenrenatt stimulera antikvitetstänkandet.      

§3 Symbol

Sällskapets symbol är en man med en siameskatt på axeln.

§4 Medlemskap

Vem som helst, som har intresse av Sällskapets verksamhet och har läst någon Homanbok, kan bli medlem i sällskapet.

§5 Hedersledamotskap

Hedersledamot kan utses av årsmötet bland dem som tillhör Sällskapet och gjort detsamma synnerliga tjänster. Hedersledamot är helt avgiftsbefriad.

§6 Korresponderande medlem

Person av stort värde för sällskapet kan väljas till korresponderande medlem och är som sådan avgiftsbefriad.

 §7 Uteslutning

Medlem kan av styrelsen uteslutas ur Sällskapet, därest vederbörande icke anses önskvärd. För sådant beslut om uteslutning fordras 2/3 majoritet inom styrelsen. Uteslutning må ej beslutas mot någon, som ej beretts tillfälle att yttra sig inför styrelsen och om medlemmen så önskar även inför årsmötet. 

§8 Årsavgift

Årsavgift eller annan medlemsavgift fastställes av årsmötet och skall erläggas i förskott å beslutad tid. Utebliven avgiftsinbetalning medför uteslutning ur Sällskapet; dock sedan styrelsen prövat ärendet.

§9 Styrelse

Sällskapets styrelse skall bestå av ordförande och 3 till 5 ledamöter. Styrelsen utser inom sig, vice ordförande, sekreterare, kassör och klubbmästare.

Styrelsen väljs för en tid av två år på så sätt att ordföranden och två ledamöter väljs vartannat år och övriga ledamöter vartannat år.

Styrelsen äger rätt att för olika uppgifter med sig adjungera medlem icke tillhörande styrelsen.

§10 Arbetsutskottet

Styrelsen kan vid sin sida ha ett arbetsutskott med uppdrag att under styrelsens ordförande och styrelsen följa upp och sköta programverksamheten, ekonomiska och redaktionella frågor, jämte övriga av styrelsen delegerade uppgifter. Även utskottet skall äga rätt att adjungera annan person, såväl inom som utom styrelsen.

§11 Valberedningen

Sällskapet kan om så skulle visa sig vara erforderligt ha en valberedning att till årsmötet förbereda val. Valberedningen utses av årsmötet. 

§12 Revisorer

Årsmötet väljer för en tid av ett år en revisor och en revisorssuppleant. Revisorn skall ha tillgång till räkenskaperna senast 30 dagar före årsmötet.

Revisionsberättelse skall vara styrelsen tillhanda 14 dagar före årsmötet.

§13 Tid för årsmötet

Årsmötet hålles under våren, eller på en av styrelsen bestämd tidpunkt, av styrelsen bestämd plats. Kallelse till årsmötet skall tillställas alla medlemmar senast 15 dagar före årsmötet. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som infunnit sig till mötet. Motion skall lämnas till styrelsen senast 10 dagar före mötet.

 §14 Extra möte

Styrelsen skall, om det finner det erforderligt eller då minst 2/3 av medlemmarna så påfodrar, kalla till extra möte. Därvid skall dock endast i kallelsen omnämnda ärenden få förekomma. Sådan kallelse skall utsändas så att den är medlemmarna tillhanda senast sju dagar före mötet. Mötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som infunnit sig till mötet.

§15 Rösträtt

Medlemmar, som erlagt sina årsavgifter, samt hedersledamöter har rösträtt. Medlem äger rätt att låta sig representeras genom befullmäktigad medlem. Ingen medlem äger rätt att representera mer än två röster.

§16 Årsmöte

Vid Sällskapets årsmöte skall följande förekomma:

1.         Val av ordförande vid mötet.

2.         Val av två justeringsmän.

3.         Fråga om mötets behöriga utlysande.

4.         Föredragning av styrelsens berättelse.

5.         Föredragning av revisorernas berättelse.

6.         Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen omfattar.

7.         Val av Sällskapets ordförande

8.         Val av ledamöter

9.         Val av revisor och revisorssuppleant.

10.       Behandling av från styrelsen eller revisorerna till årsmötet hänskjutna frågor.

11.       Behandling av från enskilda medlemmar till årsmötet inkomna frågor.

12.       Fastställande av årsavgifter.

13.       Val av ledamöter i valberedningen.        

14.       Övriga frågor. 

§17 Stadgeändring

Beslut om ändringar och tillägg i Sällskapets stadgar kan endast fattas av årsmötet och med lägst 2/3-dels majoritet eller av två på varandra följande årsmöten. 

§18 Upplösning

Sällskapet kan upplösas endast efter beslut härom vid två på varandra följande allmänna föreningsmöten, varav minst det ena skall vara årsmöte. 2/3-dels majoritet erfordras för att beslut om upplösning skall kunna gå i verkställighet. Skulle vid Sällskapets upplösning några likvida medel finnas kvar sedan Sällskapets samtliga skulder betalats och alla eventuella förbindelser infriats, skall detta överskott användas för befrämjande av något av i §2 här ovan angivna ändamål eller av årsmötet beslutat ändamål.

HomanSällskapet